The BikeSafe Team (Welsh)

Kevin Garner

Kevin Garner

Cydlynydd BikeSafe

HEDDLU DE CYMRU

Gorsaf Heddlu’r Cocyd yn Abertawe yw canolfan PC Kevin Garner, arweinydd cydlynu BikeSafe yn nhiriogaeth Heddlu’r De. Ar ôl gweithio yn y diwydiant adeiladu a bod yn swyddog iechyd a diogelwch, ymunodd â’r heddlu ym 1996 ac mae’n gweithio ym maes traffig ers bron i chwe blynedd. Gan fod pump o’i frodyr yn feicwyr, roedd hi’n anochel mai teithio ar ddwy olwyn fyddai Kevin ac y byddai’n cyfuno’i hobi â’i waith. Fel un o uwch-fotobeicwyr yr heddlu a gyrrwr car â gradd VIP, caiff ei alw’n aml i hebrwng timau rygbi a phêl-droed, aelodau o’r teulu brenhinol (gan gynnwys y Frenhines), a phobl amlwg iawn eraill o amgylch y De.

Dechreuodd Kevin weithio gyda BikeSafe bum mlynedd yn ôl i helpu i wella sgiliau a gwybodaeth beicwyr a chyflwyno rhai o’i brofiadau o weithio ar draffig. Bydd beiciau hefyd yn cymryd cryn dipyn o’i amser sbâr hefyd. Pan na fydd wrthi’n cadw ffyrdd Abertawe’n ddiogel, mae Kevin yn hyfforddwr CBT cymwysedig sy’n sôn wrth ddarpar feicwyr am ei brofiad. Heblaw am feiciau, bydd Kevin yn mwynhau deifio, rhedeg a chwarae sboncen. A’r darn gorau o gyngor a roddwyd erioed i fotobeicwyr – byddwch bob amser yn barod i ddysgu a pheidiwch byth â meddwl eich bod chi’n fwy galluog nag ydych chi!

 

Paul CheshirePaul Cheshire

Cydlynydd motobeics

Siἀliaid gyda Heddlu’r

Gogledd

Dechreuais reidio motobeics yn 14 oed. Hyd yn hyn, dwi wedi bod yn berchen ar ryw wyth deg o fotobeics o wahanol fathau. Mae gen i ychydig o brofiad o fynd oddi ar ffyrdd ac ar draciau er ’mod i’n sylweddoli manteision y ddau. Yn 16 oed, fy ngherbyd cyntaf oedd moped ‘Norman Nippy’ a fyddai’n gwibio mor gyflym â rhyw 26 m.y.a. Doedd hi ddim yn brofiad braf cael beiciwr yn pedalu heibio i mi! Roedd y rhyddid yn fendigedig. Ond llwyddais i syrthio oddi arno! llwyddais yn fy mhrawf DSA ym 1973. Fy motobeic go-iawn cyntaf oedd triton Special 650cc ag injan Triumph mewn ffrâm Norton. Syrthiais oddi ar hwnnw hefyd! Varadero 1000 a Blackbird 1100 sy gen i ar hyn o bryd ond bydda i’n defnyddio dau STX 1300 yn fy ngwaith. Ar ôl gyrfa fer mewn twristiaeth a choginio, a sylweddoli nad oeddwn i’n mynd i unman a ’mod i wedi colli fy archwaeth, penderfynais ymuno â Heddlu’r Gogledd.

Ar ôl bod yn gwnstabl ar y strydoedd o 1975 tan 1984, ymunais â’r Adran Draffig a oedd yn gofalu am y ffyrdd o Fangor i Gaergybi a Dolgellau. Arhosais yno tan i mi ymddeol yn 2005. Gan ‘mod i yn yr adran honno, bu’n rhaid mynd ar lawer o uwch-gyrsiau hyfforddiant i yrru ceir a beiciau modur. Enillais a chedwais uwch-gymhwyster dosbarth 1 ar gyfer ceir a motobeics er mwyn gallu cyflawni dyletswydd fel Swyddog Diogelu Confois ar gyfer ymweliadau gan bobl bwysig. ym 1987 dechreuais redeg sesiynau ‘Gwella Beicio’. Roedd hynny’n brofiad heintus a llwyddais hefyd i gael cymhwyster allanol fel arholwr i RoSPA, IAM, Midas a The Edge (MCI) ac ymgymhwyso’n hyfforddwr CBT.

Fel rhan o’m dyletswyddau wrth blismona’r ffyrdd, bûm i hefyd yn Swyddog Cyswllt â Theuluoedd. Ar hyn o bryd, dwi’n cynrychioli BikeSafe Cymru ac yn gweithio’n agos gyda ’nghydweithwyr o heddluoedd eraill Cymru. Rwy’n teimlo’n freintiedig ac yn falch iawn ‘mod i wedi cael ymwneud â’r gymuned o fotobeicwyr am nad ydy hi ddim yn gwahaniaethu rhwng swydd neu safle – dim ond y beic sy’n bwysig. Dwi’n cael boddhad mawr o ’ngwaith ac wedi gwneud llu o ffrindiau.